Algemene voorwaarden

devuurtorenwatersport.nl

 

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Artikel 4 - Het aanbod 

Artikel 5 - De overeenkomst 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 11 - De prijs 

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie 

Artikel 13 - Levering en uitvoering 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 15 - Betaling 

Artikel 16 - Klachtenregeling 

Artikel 17 - Geschillen 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

 

Algemene Voorwaarden - De Vuurtoren Watersport.pdf